Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 jsme aktualizovali pravidla užívání a zásady ochrany osobních údajů. Níže naleznete aktuální verzi Podmínek použití. Přečtěte si prosím pečlivě podmínky týkající se používání služby www.fordata.cz předtím, než je začnete používat. Pokud nepřijímáte všechny podmínky, opusťte stránku.

Informace o správci osobních údajů 

Za účelem splnění informační povinnosti uvedené v článku 13 směrnice 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto osob údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES [obecné nařízení o ochraně údajů] (věstník EU L 119/1 ze dne 4. května 2016) chceme informovat o následujícím:
1. . FORDATA sp. z o.o. se sídlem v Poznani na adrese ul. Taczaka 24, Poznań 61-819, tel.: +48 61 660 15 10, e-mail: biuro@fordata.pl, tel.: +48 61 660 15 10, jsou spoluadministrátory vašich osobních údajů.
2. Vaše osobní údaje nebudou převáděny do zemí mimo Evropskou unii ani na žádné jiné příjemce osobních údajů.
3. Osobní údaje, které jsme obdrželi, budou uloženy až do doby, kdy vznesete námitky.
4. Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů správcem osobních údajů porušuje právní předpisy, máte oprávnění podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (generální inspektor ochrany osobních údajů, ulice Stawki 2, 00- 193, Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl). Podání stížnosti je bezplatné.

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány automaticky a jsou vyňaty z profilování.

Authorství a Vlastnictví

Internetová služba, která se nachází na adrese www.fordata.cz, dále jen služba, je hostována společností FORDATA sp. z o.o [Ltd] (dále jen FORDATA) se sídlem v Poznani na adrese ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań. E-mailová adresa, která se použije pro kontakty ve věcech spojených se službou: office@fordata.cz.

Povinnosti použití

Počítač nebo jiné zařízení, které umožní procházet internet, musí obsahovat správný software včetně webového prohlížeče. Služba byla optimalizována pro následující technické parametry:

a) Webový prohlížeč: Google Chrome 56+, Mozilla Firefox 51+, Internet Explorer 11, Safari 10+, Opera 2017+
b) Požadované rozlišení: 1366×768+
c) Operační systém: Microsoft Windows 8+, OSX / MacOS 10.7+
d) Požadavky na hardware: procesor Intel Core i3+ nebo kompatibilní, 2+ GB RAM

Pokud chcete využít naši službu, musíte ji používat pouze v souladu se současným zákonem, zásadami sociální interakce a respektovat práva duševního vlastnictví.

Jako správce vyjadřujeme svůj souhlas s prohlížením, tisknutím a kopírováním fragmentů našich webových stránek služby pouze pro vaše osobní použití.

Vydáním Vašich osobních údajů nebo používáním naší služby vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem a podle níže uvedených cílů. Obsah stránek má pouze informační a obchodní charakter.

Zásady ochrany osobních údajů

Vyvíjíme maximální úsilí o zachování důvěrnosti a soukromí s ohledem na všechny informace, které nám byly dodány. Ochrana osobních údajů formuluje současné zásady a zásady vztahující se k ochraně a zpracování osobních údajů, které jste obdrželi přímo nebo nepřímo od vás prostřednictvím naší internetové služby, do té míry, do jaké je chráněn zákonem v oblasti Polské republiky v souladu s:
– zákon o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (jednotný text publikovaný v: věstníku zákonů z roku 2002 č. 101, bod 926, ve znění pozdějších předpisů)
– nařízení ministra vnitra ze dne 29. dubna 2004, pokud jde o dokumentaci zpracování osobních údajů, která by měla být splněna zařízeními a počítačovými systémy používanými k ochraně osobních údajů (věst. Č. 100 bod 1024).
“Osobními údaji” se rozumí veškeré osobní údaje o uživateli, jako jsou: jméno a příjmení, název společnosti, pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa.

Obsah stránek

Stránky zobrazují informace o společnosti FORDATA a naší nabídce, o našich zakázkách pro jednotlivé zákazníky a o materiálech týkajících se rozsahu nabízených služeb. Vyhrazujeme si právo rozhodovat o obsahu stránek a provedených změnách, které nevyžadují předběžné oznámení uživatelů o takových změnách a změnách. Stránky obsahují ochranné známky, obchodní jméno, logo, registrované společností FORDATA, jinými společnostmi a třetími stranami. Byly používány výhradně za účelem jejich identifikace. Díky tomu, že jsou k dispozici na stránkách FORDATA, neznamená, že společnost FORDATA uděluje licenci k jejich využívání jakýmkoli způsobem. Textuální a grafický obsah a řešení IT přenesené do stránek jsou chráněny zákonem, zejména zákonem ze dne 4. února 1994 o autorském právu a souvisejících právech (věstník č. 24 bod 83 ve znění pozdějších předpisů). Žádný seznam služeb předložený prostřednictvím stránek nebude představovat nabídku ve smyslu článku 66 občanského zákoníku a článku 12 zákona o podnikání.

Anonymní sběr dat 

Při návštěvách stránek nezaznamenáváme žádná soukromá data. Stránku můžete použít anonymně. Pouze technické údaje, jako jsou: název dodavatele internetu, typ webového prohlížeče, operační systém, rozlišení obrazovky, adresa stránky, ze které jste byli přesměrováni na naši službu, číslo a data vašich návštěv a historie prohlížených podstránek jsou automaticky registrovány. Technické údaje jsou analyzovány pouze a pouze s cílem zvýšit přitažlivost a funkční vlastnosti stránek.

Sběr a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v případě, že je od vás obdržíme dobrovolně, např. jako součást souboru informací požadovaných při vyplňování formulářů potřebných k získání demo produktu, textové verze nebo zpravodaje. Získané informace jsou zpracovávány pro níže uvedené účely:
1. odpověď na dotaz nebo provedení objednávky;
2. umožnění přístupu k našim službám nebo poskytnutí dalších informací týkajících se služby;
3. informování o nových produktech a službách v naší nabídce;
4. poskytování aktuálních informací o tématech, které by vás mohly zajímat;
5. provádění řádného zákaznického servisu a správa data zákazníků;
6. spuštění marketingové kampaně a průzkum trhu;
7. správy stránek a zvyšování kvalitu našich služeb.

Přenos osobních dat

Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani uvolňovat žádné společnosti ani třetím stranám s výjimkou státních institucí oprávněných přijímat a zpracovávat takové údaje. Naši zaměstnanci a partneři jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit vaše osobní údaje prostřednictvím řádných právních dohod.

Autorizace týkající se ochrany osobních údajů 

Uživatel je oprávněn ke konkrétním právům uvedeným v níže uvedených právních předpisech, zejména:
a) právo na přístup k vašim osobním údajům;
b) právo požadovat doplňování, aktualizaci, opravu osobních údajů, pravidelné nebo neustálé vyjmují z jejich zpracování nebo vymazání, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromažďovány v důsledku porušení zákona nebo pokud jsou zastaralé k účelu, pro který byly shromážděny.

Právo námitky   

Bez ohledu na výše uvedené práva můžete vznést námitky proti zpracování nám Vám svěřených údajů na základě oprávněného zájmu a nebo pokud zpracování dat je nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Máte nárok na podání odůvodněné žádosti o ukončení zpracování osobních údajů, ve které byste měli uvést konkrétní situaci. V takovém případě nebudeme dále vaše data zpracovávat. To se nevztahuje na situace, pokud můžeme poskytnout přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo potřebujeme vaše údaje k vymáhání, výkonu nebo obraně právních nároků.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kontaktováním správce osobních údajů písemně nebo e-mailem na adrese biuro@fordata.pl. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Omezení záruky, odmítnutí odpovědnosti 

Vyvíjíme maximální úsilí s ohledem na správné fungování stránek, aby byly kompletní a užitečné pro dosažení cílů uvedených v těchto Podmínkách. Nejsme zodpovědní zejména za následující:
a) Jakékoli poškození uživatele způsobené nevhodným vstupem nebo neporozuměním zprávy nebo internetových stránek,
b) obsah inzerátů a oznámení umístěných v rámci stránek,
c) spam, viry, trojské koně a další hrozby spojené s internetovým prostředím;
d) přerušení fungování stránek způsobené akcí uživatele, která není v souladu s těmito Podmínkami použití nebo se všeobecně přijatými zákony, jakož i v případě nesprávného používání stránek,
e) škody způsobené akcí Uživatelů, která nejsou v souladu s těmito Smluvními podmínkami nebo se společně přijatými zákony, stejně jako v případě nesprávného používání stránek,
f) škody vyplývající z používání dat a informací obsažených na stránkách nezákonným způsobem.

Neposkytujeme záruky ve smyslu článku 577 občanského zákoníku. Za škody na počítačovém systému nebo ztrátu dat vyplývající z používání stránek nesete výhradní odpovědnost. Obsah stránek je k dispozici ve formě “tak jak je” a na základě “dostupnosti” bez jakýchkoli záruk vyjádřených nebo předpokládaných. Společnost FORDATA neodpovídá za škody způsobené nebo spojené s používáním nebo neschopností využívat stránky, jejich obsah nebo odkazy obsažené na stránkách. Odpovědnost správce za vady je uvedena v záručních předpisech obsažených v občanském zákoníku a zákonu o právech spotřebitelů.

Hrozby

Chtěli bychom zdůraznit, že využívání stránek poskytovaných elektronicky souvisí s hrozbami typickými pro hrozby v prostředí internetu, jako jsou:
a) spam;
b) viry;
c) trojské koně,
d) hackerské útoky.

Jako správce provádíme akce zaměřené na odstranění hrozeb uvedených v bodě 1, zejména prostřednictvím:
a) kontroly souborů uložených na serveru pomocí antivirového softwaru a detekce škodlivého softwaru a rušení třetích stran;
b) prevence a boj proti spamu.

Postup při uzavírání a ukončení smluv o poskytování elektronických služeb

1. Smlouva o poskytnutí elektronických služeb se uzavírá v okamžiku, kdy uživatel zahájí užívání jakékoliv služby nabízené v rámci působnosti internetové služby.
2. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.
3. Uživatel je oprávněn smlouvu kdykoli ukončit bezplatně a s okamžitou platností.

Změna podmínek používání 

1. Uživatelé budou informováni o změnách a změnách podmínek používání prostřednictvím oznámení uvedených na hlavní stránce.
2.Aktuální verze Podmínek použití je k dispozici Uživatelům kdykoli na kartě stránky: https://fordata.cz/privacy-policy.
3. Veškeré záležitosti, které zde nejsou uvedeny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona, obzvláště občanským zákoníkem, a jedná o poskytování elektronicky poskytovaných služeb.
4. Jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek užívání nebo v souvislosti s poskytovanými službami elektronicky mohou být vyřešeny prostřednictvím zprostředkování se souhlasem obou stran. V ostatních případech budou spory řešeny soudem příslušné věcné příslušnosti.

Stížnosti

1. Reklamace by měla směřovat na e-mailovou adresu společnosti: mail: office@fordata.cz
2. Stížnost by měla obsahovat následující:
a) poznámky uživatele týkající se Služby,
b) Kontaktní údaje uživatele, které umožňují odpovědět na stížnost.
3. Reklamace hlášené uživateli, které vyplývají z nedostatku znalostí těchto podmínek používání uživatelem, nebudou zkoumány a uživatel obdrží od společnosti pouze informace, které odůvodňují rozhodnutí o vyloučení z řízení o zahájení reklamace.
4. Reklamace nahlášené uživateli budou po oznámení této reklamace považována do 14 pracovních dnů.

Poznámky

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, Podmínek použití nebo jiných otázek naší služby, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese office@fordata.cz. Komunikace s administrátorem prostřednictvím elektronického systému komunikace je bez jakýchkoliv dodatečných poplatků. Uživatel pokrývá pouze náklady vyplývající ze smlouvy uzavřené s provozovatelem nebo třetí stranou, která poskytuje službu dálkové komunikace (např. Dodavatel internetu, dodavatel mobilní komunikace atd.).

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstoupily v platnost dne 1. října 2009.

© All rights reserved. FORDATA sp. z o.o. (2021)

Brain made by 813.pl    Designed by nustudio.pl
Tyto stránky používají soubory cookie (soubory cookie), aby naše služba mohla fungovat lépe. Používáním této webové stránky přijímáte cookies.
Zadejte Demo / Zkušební verze zdarma
Děkujeme za váš zájem o služby FORDATA. Zanechte své kontaktní údaje a požádejte o živé, personalizované
demonstrace produktu. Budeme vás kontaktovat během maximálně 15 minut.

  *Toto pole je povinné.

  Pracovní doba: Od pondělí do pátku, 9-17 CET.

  Vaše osobní údaje zpracovává společnost FORDATA sp. z o.o. v souladu s ustanoveními 6.1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) přijatého Evropským parlamentem dne 14. dubna 2016. Úplné informace o správci dat najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
  [FM_form id="13"]
  Vyžádejte si bezplatnou 14-denní zkušební verzi
  Děkujeme za váš zájem o služby FORDATA. Zanechte prosím své kontaktní údaje, abyste si dnes mohli nastavit svou soukromou datovou místnost. Budeme vás kontaktovat do maximálně 15 minut.
  Požádáním o zkušební verzi získáte:


  • exkluzivní zabezpečená datová místnost po dobu 14 dní, zcela zdarma

  • specializovaný konzultant a odborné poradenství

  • Pomoc s nastavením datové místnosti

  • Podpora 24/7 (telefon, e-mail)

  • individuální prezentace a školení

  • schopnost převést datovou místnost na komerční verzi

   *Toto pole je povinné.

   Pracovní doba: Od pondělí do pátku, 9-17 CET.

   Vaše osobní údaje zpracovává společnost FORDATA sp. z o.o. v souladu s ustanoveními 6.1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) přijatého Evropským parlamentem dne 14. dubna 2016. Úplné informace o správci dat najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
   [FM_form id="14"]
   Získejte cenu
   Děkujeme za váš zájem o služby FORDATA. Zanechte své kontaktní údaje a požádejte o živé, personalizované
   demonstrace produktu. Budeme vás kontaktovat do maximálně 15 minut.

    *Toto pole je povinné.

    Pracovní doba: Od pondělí do pátku, 9-17 CET.
    [FM_form id="17"]